سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تخت جمشید
 • پست الکترونیک
 • شناسنامه
 •  RSS 
 •  Atom 
 • پارسی بلاگ
 • پارسی یار
 • در یاهو
 • بزرگترین خدمت زرتشت(از نظر بینش مذهبی) این است که بیش از همه مذاهب غیر توحیدی، مذهب و پرستش را به توحید نزدیک میکند.

  1-خدای زرتشت

  در مورد یگانه بودن یا دوگانه بودن خدای زرتشت، دو نظر است. یکی نظریه کلاسیک است که زرتشتیهای عادی (نه آنهایی که توجیه کنندگان مطالب اند)، نیز قبولش دارند. از این نظرگاه، مذهب زرتشت، مذهب دوگانه پرستی است. مذهب (اهورا) و (اهریمن)، مذهب(انگرمئی نو) و (سپنتامئی نو) و دو ذات خیر و شر .

  هر که و هر چه بد باشد، جزء (انگرمئی نو) است و اگر خوب باشد جزء (سپنتامئی نو) و این دو ذات، همواره در نبرد هستند. پس اعتقاد مذهب زرتشت به(دوگانگی ذات) در جهان است.

  نظر دوم از آن مورخین و نویسندگان جدید است که در کار تجلیل و احیاء مذهب زرتشت اند. اینها که میبینند ذهن امروز جهان، توحید را میشناسد و می ستاید و می پرستد و حتی غیر مذهبی ها نیز با مقایسه مذاهب، اعتراف میکنند که توحید، عالی ترین شکل تکامل یافته بینش مذهبی است(که مسلم است و غیر قابل تردید) میکوشند تا از مذاهب مورد توجهشان، چهره ای توحیدی بسازند.

  2-اهورامزدا و خلق جهان

  زرتشت، اهورامزدا را خدای ازلی و ابدی خردمند و بصیر و قادر و علیم میداند که چون خواست جهان را بیافریند، ابتدا روحی جاوید و مطلق سازد به نام (وهومن) یعنی: منش، ذهن، فکر و اندیشه نیک و بعد از(وهومن) تمام پدیده های عالم را آفرید.

  3-(انگرمئی نو) و (سپنتامئی نو)

  در اعتقاد زرتشت، دو نظام یزدانی به نامهای ذات بد(انگرمئی نو) و ذات خوب(سپنتامئی نو) در جهان وجود دارد که (انگر) شر است و (سپنتا) خیرمقدس و (مئی نو) به معنای(من)، (منش) و (مانتالیته) است. اینها همه یک کلمه اند و به معنای فکر و اندیشه و خرد و حکمت که (انگرمنش) و (سپنتامنش)، همواره در جنگند و هر یک دستیاران و فرشتگانی دارند.

  4-یاران ( سپنتامئی نو )

  شش فرشته یا یزدان مقرب، یاران ذات خوب جهانند که با (سپنتامئی نو)، جهان خیر را اداره میکنند و با (انگرمئی نو) میجنگند. این شش آمساسیند (روح جاوید و ازلی و ابدی)، عبارتند از :

  1-بهمن- (به) به معنای خیر و خوب و (من) به معنای منش. یعنی فرشته ای با منش خیر.

  2-اردیبهشت فرشته راستی و عدالت.

  3-شهریور فرشته قدرت یا به اصطلاح خودشان (یزدان قدرت) .

  4-خرتات برخورداری و کامیابی و موفقیت و عافیت.

  5-اسپندارمد (سپند) به معنای مقدس است. آنچنان که یکی از صفات زرتشت هم (سپندمن) است. یعنی دارای منش مقدس. (اسپندارمد) همان اسفند است و یزدان برکت و عشق و محبت.

  6-مرداد یا(امرتات) یزدان خلوت و جاودانگی.

  این شش (امشاسپند)، در تحت رهبری(سپنتامئی نو)، گروه هفت نفره ای را تشکیل میدهند که مجری اراده اهورامزدا هستند در مبارزه با شر و یاری انسانهایی که راه اهورامزدا را می پیمایند.

  در برابر اینها، شش فرشته شر، همراه (انگرمئی نو) گروه هفت نفری روح خبیث را تشکیل میدهند. (سپنتامئی نو) و (انگرمئی نو)  و یارانشان در دو سوی هستی، صفوف خیر و شر راآراسته اند و انسان در این میانه، مخیر است که هر صفی را که بخواهد انتخاب کند.البته به غیر از اینها، فرشتگان دیگری هم هستند. این مجموعه نظام اعتقادی متافیزیک مذهب زرتشت است که جهان بینی زرنشتی را نیز نشان میدهد.  محمد ::: دوشنبه 88/1/24::: ساعت 1:29 صبح

  آشنایی با آیین زرتشت

  الف: زمینه

  زرتشت در سال 660 ق.م ، ناگهان قیام میکند و به دلایلی قیامش انتظار میرود. یکی به این دلیل که نظام تمدن و مالکیت، دردها و نیازهای تازه ای به جان بشریت میریزد و بعد مصلحین را به درمان کردن می انگیزد. زرتشت در آن دوره، پاسخی بود به دردها و نیازهای تازه ایرانی. آریاییان در ابتدای ورودشان به هند و ایران با همه دوگانگی خاک و امکانات خاک و آب و هوا، مذاهبی یگانه داشتند. آریاییان هند در زندگی قبایلی ماندند و آریاییان ایران وارد زندگی کشاورزی شدند و با دگرگونی شرایط زندگی، بینش، نظام اجتماعی و احساس و اخلاق اجتماعی، دیگر مذهب میترائیسم و مذاهب ابتدائی پیش از زرتشت(که از قبایل وحشی آریایی و روزگار اشتراک تفکر و زندگی ایرانی و هندی مانده بود)، نمیتوانست جوابگوی نیازهای تازه ایرانی باشد و مذهبی میبایست که با شرایط جدید، تناسب اجتماعی و اقتصادی و اخلاقی داشته باشد و بتواند وضع موجود را توجیه کند... در اینجا است که زرتشت برمیخیزد و مذهبی را اعلام میکند که برای ارتباط با خدایش، نه به  سحر و جادو نیازی دارد و نه به قربانی و مغان.

  جادو را باطل و قربانی را نفی میکند و بزرگترین مبارزه را علیه(مغانروحانیون) آغاز میکند و از همه مهمتر اینکه تمامی بتها را (مجسمه رب النوع های مختلفی که ساختنشان یکی از کارهای مذاهب قدیم بود) ، فرو میشکند و از معابد بیرون میریزد و با رفرم دین بدوی، مذهبی بوجود میاورد که به شدت فلاحتی و کشاورزی است و توجیه کننده زندگی جدید ایران .

  ب: اصول تعالیم

  در مذهب زرتشت، گاو بسیار محترم است. آن چنان که یکی از خدایان بزرگ(وهومن)، خدای گاو است. (نام خود زرتشت هم(زوراستر) یا(زرشتر)، یعنی دارنده شتران زرد، نشان این است که وابسه به دوره قبایلی است). اما بر خلاف هند، گاو در ایران فقط محترم، نه مورد پرستش و تقدس و به جای گاو، کاریز و قنات و آب، تقدس پیدا میکند که در دوره دامداری، گاو مظهر دام و زندگی اقتصادی دامدار و در دوره کشاورزی، آب مظهر دام و زندگی اقتصادی کشاورز است که ارزش دارد. این است که در مذهب زرتشت، آب جانشین گاو میشود و مورد پرستش و تقدس قرار میگیرد.  محمد ::: جمعه 88/1/21::: ساعت 2:21 صبح

  بنابر داستانهای ایرانی، چند قرن قبل از میلاد مسیح، پیامبری در ایران- وئجه، یعنی (وطن آریاییها)، ظهور کرده بود که مردم زمان او را(زره توشتره) می نامیدند. ولی یونانیان، چون تلفظ نام فارسی این پیامبر عاجز بودند، نام وی را بصورت (زوروآسترس) تلفظ میکردند.

   مطابق روایات، تولد وی رنگ آسمانی داشت و آن چنان بود که فرشته نگاهبان وی به درون گیاه (هومه) رفت و با شیره ای که از آن گرفته بود، به تن کاهنی که قربانی مقدس میکرد، درآمد. درهمین زمان، شعاعی از جلال آسمانی به سینه دختری فرود آمد که نسب عالی و شریف داشت. آن  کاهن دختر را تزویج کرد و دو زندانی تن های ایشان یعنی فرشته و شعاع، در هم آمیختند و از میان زردشت بوجود آمد. در همان روز که متولد شد به صدای بلند خندید. ارواح پلیدی که برگرد هر موجود زنده ای جمع میشوند، ترسناک و پریشان شدند و از کنار وی گریختند.

   چون سخت دوستدار حکمت و عدالت بود، خود را از اجتماع مردم بیرون کشید و در تنهایی کوهستان زندگی میکرد و خوراکش پنیر و میوه های زمین بود. شیطان خواست تا وی را بفریبد، ولی کامیاب نشد. سینه اش را به ضرب خنجر دریدند و اندرونه وی را با سرب گداخته پر کردند، ولی زردشت لب به شکایت نگشود و از ایمان به اهورامزدا، پروردگار نور و خدای بزرگ، دست بر نداشت. اهورا مزدا بر وی ظاهر شد و کتاب (اوستا) را در کف وی گذاشت و به او فرمان داد که مردم را به آن بخواند و پند دهد. مدت درازی همه او را ریشخند میکردند و آزارش میدادند تا اینکه شاهزاده ای ایرانی بنام (ویشتاسپ)، سخنان وی را شنید و فریفته آنها شد و وعده کرد که دین تازه را میان مردم پراکنده سازد. به این ترتیب بود که دین زردشت در جهان پیدا شد.

  زردشت خود مدت درازی بزیست تا اینکه برقی از آسمان بر او زد و آن پیغمبر به آسمان صعود کرد.

  منبع : تاریخ تمدن ، نوشته ویل دورانت ، کتاب نخست ، فصل سیزدهم ، پارس

     محمد ::: سه شنبه 88/1/11::: ساعت 1:20 صبح

  <      1   2      

  لیست کل یادداشت های این وبلاگ

  >> بازدیدهای وبلاگ <<
  بازدید امروز: 65
  بازدید دیروز: 101
  کل بازدید :903195
  تبلیغات

  >> درباره خودم <<
  تخت جمشید
  محمد
  بگذارید هرکس به آیین خویش باشد . زنان را گرامی بدارید . فرودستان را دریابید . و هرکس به زبان تبار خویش سخن گوید

  >>فهرست موضوعی یادداشت ها<<

  >>آرشیو شده ها<<

  >>لوگوی وبلاگ من<<
  تخت جمشید

  >>لینک دوستان<<
  •°•°•دختـــــــــــرونه هـــای خاص مــــــــــــن•°•°•
  هواداران بازی عصر پادشاهان ( Kings-Era.ir )
  ###@جزین@###
  لنگه کفش
  %% ***-%%-[عشاق((عکس.مطلب.شعرو...)) -%%***%%
  مهندسی مکانیک ( حرارت و سیالات)-محی الدین اله دادی
  برلیان
  سایت مشاوره بهترین تمبرهای جهان دکترسخنیdr.sokhani stamp
  جبهه مقاومت وبیداری اسلامی
  آوای قلبها...
  بوی سیب
  گیاهان دارویی
  یادداشتهای من
  فطرس
  بشنو از نی
  خاطرات کودکی و...
  روابط عمومی به زبان آدمیزاد
  مستان ِ عاشق
  دختری از سرزمین پارس
  دوست دارم
  دُرُخـــــــــــــــــــــــش
  نوری چایی_بیجار
  کلبه ی تنها
  از هر دری،سخنی!
  پایگاه اطلاعاتی و کاربردی شایگان
  آوای ققنوس
  همـــ نفــــــــس

  همیشه منتظرت هستم ، ای عدل وعده داده شده...
  به بهترین وبلاگ سرگرمی خوش امدید
  زیر آسمان خدا
  دکتر علی حاجی ستوده
  ایران سرای من
  غم دنیا رو دوشمه
  همه چیز...
  چالوس و نوشهر
  سلطان عشق
  سامانتا
  عشق بی همتا
  ماهیان آکواریمی
  یادداشت های یه آسمونی
  معماری ، هنر شکل دادن به فضا
  احساس داغ
  محمدرضا جاودانی
  my love is only god
  ترفندهای کامپیوتر
  *** /// هلاک عشق \\\ ***
  داستان و راه های توحید جویان بزرگ
  دین جوان
  desperado bug
  اس ام اس سرکاری و جوک
  زندگی دفتری از خاطره هاست
  دوست دارم تو تنها ارزویم باشی
  دریای نور
  شادی(زمزمه های دلتنگی)
  چرندوپرند
  آایرانا
  سرزمین مقدس
  باغ گیلاس
  پایگاه ایران زمین
  عکسهای تخت جمشید
  سرگرمی
  فیلترشکن 4046
  چاپار سافت
  موزه منطقه ای جنوب شرق
  مرودشت شهر من
  ایران ما
  شاهنشاه هخامنشی-آرمین
  موزه بزرگ جنوب شرق
  نجوا
  کورش کبییر
  ما ایرانی هستیم
  دل نوشته های یک خسته
  هخامنشیان

  تمدنهای فراموش شده
  چنین گفت سینوهه

  گریه های شبانه
  ایرانگردی
  نیلو رایانه
  وب سایت تفریحی صد دروازه
  هخامنشیان
  دختری از سرزمین پارس

  >>لوگوی دوستان<<  >>اشتراک در خبرنامه<<
   

  >>طراح قالب<<

  مترجم سایت

  مترجم سایت

  سفارش تبلیغ
  صبا ویژن
  X بستن تبلیغات